Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Carlijn Evers: de eenmanszaak Carlijn Evers, gevestigd te Poortugaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73495891.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Carlijn Evers een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Carlijn Evers voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het als businesscoach ondersteunen en begeleiden van moeders die een business willen starten of net zijn gestart door middel van 1:1 coaching, losse sparsessies, evenementen, online trainingen en cursussen, een membership, live Q&A’s en groepsprogramma’s.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Carlijn Evers en de klant op basis waarvan Carlijn Evers de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan Carlijn Evers aanlevert.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Carlijn Evers worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.carlijnevers.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Carlijn Evers gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail en/of een bestelling via de website te plaatsen, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Carlijn Evers zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Carlijn Evers mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten.

 

2.7. Als Carlijn Evers de algemene voorwaarden wijzigt, zal Carlijn Evers de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Carlijn Evers en de klant in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden

 

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1. Als een aanbod van Carlijn Evers een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod, op de website of op de social media kanalen van Carlijn Evers aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid en een eventuele startdatum van het groepsprogramma.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Carlijn Evers het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Carlijn Evers geeft in het aanbod aan welke dienst, traject of programma wordt aangeboden en het bijbehorende tarief.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Carlijn Evers de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Carlijn Evers mag een aanbetaling ter waarde van de eerste termijn van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De uitvoering van de diensten, zoals het laten plaatsvinden van een kick-off, zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in meerdere gelijke termijnen aan de klant gefactureerd.

3.8. Carlijn Evers mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt als meerwerk gezien en als zodanig in rekening gebracht.

3.10. Carlijn Evers kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN, ANNULEREN EN WIJZIGEN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant het akkoord op het aanbod via de e-mail aan Carlijn Evers stuurt of een bestelling plaatst via de website. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Carlijn Evers en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Carlijn Evers binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Carlijn Evers de acceptatie van het aanbod. Zolang Carlijn Evers de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Carlijn Evers mag bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.4. Als Carlijn Evers door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Carlijn Evers de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen.

4.5. Een losse, online 1:1 coachingsessie kan maximaal 2 keer tot 6 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst. Bij een derde verplaatsing of annulering binnen 6 uur of het niet tijdig aanwezig zijn wordt de volledige sessie alsnog in rekening gebracht, of wanneer deze al is voldaan wordt deze niet geresituteerd. Als de sessie onderdeel is van een traject, komt de sessie te vervallen.

4.6. Wanneer de klant een overeenkomst, niet zijnde een (losse) 1:1 coachingsessie of toegang tot een evenement, voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren, is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding voor de gereserveerde tijd te betalen:

 • annulering tot 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 15% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 30% van het in het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: zal 35% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

4.7. Ingeval van gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant, vanwege andere redenen dan overmacht of nalatigheid van Carlijn Evers, behoudt Carlijn Evers het recht op het volledige overeengekomen tarief voor de betreffende overeengekomen diensten. De betalingsverplichting voor de klant komt niet te vervallen en indien er al betalingen hebben plaatsgevonden, vindt er geen restitutie plaats.

4.8. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

4.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Carlijn Evers zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Carlijn Evers bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Carlijn Evers en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Carlijn Evers de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Carlijn Evers kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Carlijn Evers zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Carlijn Evers levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Carlijn Evers is bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld referenties, de gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.4. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Carlijn Evers om verzoekt, tijdig aan Carlijn Evers beschikbaar te stellen. De door Carlijn Evers verstrekte intake-vragenlijst dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de kick-off aan Carlijn Evers te worden toegestuurd. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.

5.5. Als de klant de gegevens uit artikel 5.4 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Carlijn Evers eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Carlijn Evers zijn ontvangen.

5.6. Als door toedoen van Carlijn Evers de uitvoering van de diensten vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Carlijn Evers dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

5.7. In geval van een traject en/of programma met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken en/of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies en eventuele ingestuurde opdrachten komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.4. zo spoedig mogelijk aan Carlijn Evers te melden.

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Carlijn Evers geleverde diensten en/of digitale producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na een (coaching)sessie en/of levering van digitale producten doch binnen 30 dagen na afronding van een traject/programma aan Carlijn Evers te melden. Carlijn Evers streeft ernaar binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren.

6.4. De klant is verplicht Carlijn Evers een redelijk termijn te geven om de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Carlijn Evers van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Carlijn Evers nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Carlijn Evers niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Als Carlijn Evers inloggegevens met de klant deelt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Carlijn Evers is niet aansprakelijk voor misbruik en/of verlies van de inloggegevens en mag ervan uitgaan dat de klant degene is die inlogt door middel van de met de klant gedeelde inloggegevens.

6.8. Er bestaat geen herroepingsrecht, nu de klant altijd een zakelijke opdrachtgever is.
6.9. Carlijn Evers beheert een online community. Wanneer de klant dit wil kan de klant lid worden van deze online community door toegang tot deze groep te vragen. Alleen klanten met een actief traject zijn gerechtigd om aan deze groep deel te nemen. De online community wordt aangeboden als extra dienstverlening, de klant kan hier geen enkele rechten aan ontlenen en het staat Carlijn Evers vrij deze online community te beëindigen.

 

 

 

 

6.10. De klant kan in de online community van Carlijn Evers berichten plaatsen. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden geplaatst. Berichten mogen geen reclame, ongevraagde acquisitie, spam, discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op andere manier wijze de wet overtreden en andere deelnemers schaden. Carlijn Evers mag deze informatie altijd zonder opgaaf van redenen verwijderen en, indien nodig, de klant direct uit de community verwijderen.

6.11. De klant wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen via WhatsApp, Carlijn Evers zal op werkdagen (ma-wo-vr) deze vragen binnen 48 uur, met uitzondering van de vakanties van Carlijn Evers, het weekend en feestdagen, beantwoorden. Vakanties van Carlijn Evers worden tijdig aan de klant gemeld. Tijdens de gemelde vakantie is Carlijn Evers niet bereikbaar.

6.12. In aanvulling op artikel 6.11 mag de klant ook vragen per e-mail aan Carlijn Evers sturen. Deze e-mails worden binnen 48 uur beantwoord (max. 2 e-mails per week).

6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een een online dienst zoals een cursus, masterclass, training of e-book, te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct de volledige toegang tot de aankoop. De klant stemt er tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

ARTIKEL 7. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHINGSTRAJECT, GROEPSPROGRAMMA’S, MEMBERSHIP EN STRIPPENKAARTEN

7.1. Zodra de klant het aanbod van Carlijn Evers heeft geaccepteerd, ontstaat er een betalingsverplichting voor de klant, ook wanneer niet het hele traject of het hele programma wordt gevolgd. Het traject kan niet tussentijds worden stopgezet.

7.2. De kennis die door de klant wordt opgedaan, mag niet worden gekopieerd en mag alleen voor eigen doeleinden gebruikt worden.

7.3. In aanvulling op artikel 7.2 is het de klant niet toegestaan, ongeacht (volledige) deelname of niet, om binnen 12 maanden na afronding van het traject en/of het programma een soortgelijk traject/programma al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Carlijn Evers aan te bieden of te doen geven. Als Carlijn Evers waarneemt dat de klant de content geheel of gedeeltelijk heeft gekopieerd, is het aan de klant om aan te tonen dat dit niet het geval is, en is artikel 9 van toepassing.

7.4. De klant erkent dat eventueel resultaat niet direct zicht- en meetbaar zal zijn en dat eventuele resultaten afhankelijk zijn van de inzet van de klant zelf en de manier waarop de klant de opdrachten uitvoert en resultaten binnen het bedrijf implementeert.

 

Carlijn Evers geeft geen enkele garanties voor het behalen van een bepaald resultaat door de klant.

7.5. De klant heeft toegang tot de online leeromgeving en content van Carlijn Evers zo lang het door de klant gekochte product beschikbaar is. Carlijn Evers kan geen garanties geven over de beschikbaarheid van individuele producten.

7.6. Indien Carlijn Evers besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen, stelt Carlijn Evers de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing of verwijdering van op de hoogte, via het meest recente bekende e-mailadres van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de content en eventueel downloaden van bestanden.

7.7. Inloggegevens met betrekking tot de online leeromgeving en/of het membership mogen niet met derden worden gedeeld. Indien Carlijn Evers waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot de online leeromgeving en/of afgeschermde content van Carlijn Evers, is Carlijn Evers gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgaande waarschuwing, te ontzeggen.

7.8. Carlijn Evers maakt gebruik van software van een derde partij (leverancier) om de content binnen de online leeromgeving en het membership digitaal aan de klant beschikbaar te stellen. Carlijn Evers kan niet garanderen dat die software altijd en overal te bereiken is en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de content.

7.9. Carlijn Evers mag het aanbod en de bijbehorende content binnen een traject/programma uitbreiden, beperken of aanpassen in verband met kwalitatieve verbeteringen zodra Carlijn Evers dit nodig acht.

7.10. Carlijn Evers mag de klant verwijderen uit een van de trajecten, programma’s en/of online community indien de klant door het gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.

7.11. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online trainingen, online leeromgeving en/of masterclasses en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount van Carlijn Evers en in beperkte mate.

7.12. Deelname van de klant aan een online groepsactiviteit kan niet worden verplaatst of ingehaald in geval van afwezigheid. Carlijn Evers maakt een planning voor de groepsactiviteiten en stelt de klant daarvan tijdig op de hoogte. Indien mogelijk kan Carlijn Evers de content en/of opname van een groepssessie delen met de klant. Het niet (kunnen) deelnemen leidt niet tot restitutie van betaalde gelden of opschorting van een betalingsverplichting.

7.14. Indien Carlijn Evers door overmacht (genoemd in artikel 12) genoodzaakt is om een online groepsactiviteit, welke onderdeel is van een traject, te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor activiteit voor de nader te bepalen datum.

 

 

7.15. Carlijn Evers mag, wanneer de klant in termijnen betaalt en de termijnbetaling(en) niet-tijdig heeft gedaan, het recht op deelname aan het traject/hetpgrogramma en toegang tot de online leeromgeving blokkeren (opschorten) tot er een betaling heeft plaatsgevonden. Indien de toegang tot een online leeromgeving is ontzegt, zal de klant weer toegang krijgen zodra de betaling(en) zijn voldaan.

7.16. Het is de klant niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken van sessies binnen een groepstraject, tenzij vooraf toestemming is verleend.

7.17. Carlijn Evers geeft de klant de mogelijkheid, om binnen het traject of het programma met een vooraf bepaalde duur, een ingeplande coachingsessie twee keer te verplaatsen, mits dit 6 uur voor aanvang van de sessie aan Carlijn Evers wordt gemeld. Indien de klant dit niet uiterlijk 6 uur voor aanvang van de sessie aan Carlijn Evers meldt, de klant zonder afmelding niet aanwezig is voor de sessie of dezelfde sessie voor een derde keer wenst te verplaatsen, komt de sessie te vervallen. Vervallen of gemiste sessies kunnen niet worden ingehaald.

7.18. Indien Carlijn Evers is verhinderd voor een overeengekomen sessie binnen het traject en/of het programma, zal in overleg met de klant de sessie worden verplaatst.

7.19. Casuïstiek die binnen een traject en/of programma wordt behandeld en/of besproken kan worden gebruikt in blogs en/of (praktijk)voorbeelden op social media. Deze verhalen en/of voorbeelden worden volledig anoniem en onherkenbaar/naar een persoon herleidbaar ingezet.

7.20. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen en/of live evenementen van Carlijn Evers is niet mogelijk. De klant is wel altijd gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet. De klant dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang de gegevens van de nieuwe deelnemer aan Carlijn Evers door te geven. Indien mogelijk kan het ticket in overleg met Carlijn Evers ingezet worden voor een andere datum mits deze beschikbaar is.

7.11. Indien Carlijn Evers door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van Carlijn Evers of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag of het live evenement te verplaatsen, of op een andere locatie laat plaatsvinden, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de dienst voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan of wil zijn, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag, livedagen behorende bij een traject worden niet gerestitueerd. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

 

 

MEMBERSHIP
7.12. Carlijn Evers biedt een membership aan. De klant kan het membership afsluiten via de website.

7.13. In geval van afsluiten van een membership gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het membership op de dag waarop het membership is afgesloten.

7.14. Het membership heeft een minimale looptijd van 3 maanden en wordt na de eerste drie maanden telkens automatisch met één maand verlengd tenzij de klant tijdig opzegt met inachtneming van artikel 7.18.

7.15. De klant heeft toegang tot de content van het membership zolang de klant lid is.

7.16. De door Carlijn Evers aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende het membership mogen nooit met derden worden gedeeld. Als Carlijn Evers waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot het membership, is Carlijn Evers bevoegd de toegang tot het membership voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

7.18. Het membership heeft een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail via mail@carlijnevers.nl gemeld te worden voor de 1e van de opvolgende maand.

 

 

STRIPPENKAARTEN

7.19. Carlijn Evers heeft verschillende strippenkaarten voor coaching op afroep. Carlijn Evers kan echter niet garanderen dat zij altijd beschikbaar is voor een coachingessie. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

7.20. De strippenkaart kan voor 5 of 10 uur worden afgenomen. De strippenkaart kan per e-mail worden aangevraagd, Carlijn Evers houdt vervolgens een registratie bij. De klant kan Carlijn Evers te allen tijde verzoeken om de registratie aan de klant te overleggen. Indien de stippenkaart op dreigt te raken, zal Carlijn Evers contact opnemen met de klant.

7.21. De strippen op de strippenkaart gaan per 30 of 60 minuten.

7.22. De strippenkaart is 12 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

7.23. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. De eerste termijnbetaling dient te zijn voldaan voor aanvang van de kick-off sessie.

8.4. Carlijn Evers biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Carlijn Evers bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot een volgende betaling is gedaan.

8.5. Indien niet-tijdige betaling drie keer is voorgekomen, kan Carlijn Evers besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de mogelijkheid tot termijnbetalingen op te heffen en is het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar door Carlijn Evers.

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Carlijn Evers onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Carlijn Evers het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Carlijn Evers verzonden facturen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Carlijn Evers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Carlijn Evers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.11. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of wanneer de klant een of meerdere incasso’s storneert, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. Tevens is de klant verplicht om zelf zorg te dragen voor de betaling die door automatische incasso niet is geslaagd.

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, digitale producten, documentatie en/of materialen berusten bij Carlijn Evers tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, producten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Carlijn Evers ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Carlijn Evers tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Carlijn Evers is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Carlijn Evers wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Carlijn Evers vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Carlijn Evers recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Carlijn Evers gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Carlijn Evers de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat:

 • surseance van betaling aan de klant is verleend;
 • het faillissement van de klant is uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en/of terugkerende betalingsproblemen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Carlijn Evers negeert;
 • er voor Carlijn Evers aanwijzingen en/of (nieuwe) feiten en omstandigheden zijn dat Carlijn Evers zich niet (meer) naar beste kunnen kan inzetten, bijvoorbeeld vanwege een vertrouwensbreuk met de klant, om de werkzaamheden uit te voeren.

 

 

10.5. Carlijn Evers zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 het resterende bedrag voor de werkzaamheden aan de klant retourneren maar nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Carlijn Evers op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Carlijn Evers vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van kennis, handelingen en/of adviezen die door Carlijn Evers worden gegeven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.2. Indien Carlijn Evers toch, ondanks artikel 11.1, toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Carlijn Evers heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Carlijn Evers een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Carlijn Evers niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekestelling niet.

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Carlijn Evers alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Carlijn Evers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Carlijn Evers of wanneer Carlijn Evers is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Carlijn Evers is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.4 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

11.7. De klant vrijwaart Carlijn Evers tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Carlijn Evers in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontlenen aan het traject en/of het programma en ieder handelen van de klant is voor eigen rekening en risico. Carlijn Evers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de gedoceerde wijze en methode van Carlijn Evers in de praktijk tot uitvoering brengt.

11.9. Indien de klant haar kind(eren) meeneemt naar een livedag, kunnen de kinderen onder begeleiding van een derde, ingehuurd door Carlijn Evers, aanwezig zijn. De klant blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar kind(eren).

 

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Carlijn Evers is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in
artikel 12.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Carlijn Evers is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Carlijn Evers geen invloed op kan uitoefenen. Carlijn Evers kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Carlijn Evers een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Carlijn Evers deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

13.2. Carlijn Evers spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

13.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid.

13.4. Indien Carlijn Evers in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

13.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als Carlijn Evers daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

13.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Carlijn Evers is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.

 

Versie: maart 2024

 

 

 

 

Wveen.com - William van veen